Partijprogramma NH

U kunt het programma ook hier downloaden.

Kieskompas

Code Oranje doet ook deze verkiezingen mee met de kieshulp Kieskompas. Hieronder kunt u per stelling ons antwoord en onze uitleg hierbij lezen.

Niet met eens:
Code Oranje kiest niet voor windmolens in het dichtbevolkte gebied van de provincie. Eventueel kunnen windmolens op zee ver van de leefomgeving en buiten het zicht van mensen een goede tijdelijke overbrugging vormen naar kernenergie of een andere duurzame energiebron.

Niet mee eens:
Dit verschilt echt van weg tot weg, dus is dit veel te algemeen gesteld. In principe vinden wij de signalen van gemeenten de belangrijkste redenen om hier wel of niet toe te besluiten.

Niet mee eens:
De behoefte aan meer woonruimte pakken we slim aan, dus vooral door te bouwen binnen bestaande steden, aan de randen van de dorpen, in de plaats van leegkomende kantoorpanden (bijvoorbeeld van de overheid), etc etc. De balans tussen vrije sector en woningcorporaties moet zeker in de steden beter, zodat er voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd. Het groen in onze provincie houden we groen.

Niet mee eens:
Code Oranje is er zeker voorstander van dat Tata Steel milieuvriendelijker wordt en minder schadelijk uitstoot veroorzaakt, maar dat hoeft en moet niet ten koste gaan van de werkgelegenheid.

Mee eens:
Code Oranje is groot voorstander van kernenergie, omdat het -naast getijde-energie- een van de schoonste energiebronnen is en de techniek ver genoeg is. Als er in Noord-Holland een geschikte locatie is, zouden we daar dus niet tegen zijn.

Niet mee eens:
Dit is geen taak voor de provincie, maar hoort in het landelijk beleid. Wel moet dit onderdeel zijn van de eigen ambtelijke organisatie.

Neutraal:
Ja, het eerste deel van de stelling omschrijven wij volmondig. De bereikbaarheid van de dorpen in delen van onze provincie per OV moet echt beter. Maar anders dan in de stelling staat, is een verhoging van de provinciale belastingen hiervoor niet nodig. De provincie kan een namelijk nog op diverse posten flink wat zuiniger zijn.

Helemaal niet mee eens:
Code Oranje steunt het stikstofbeleid van de Rijksoverheid niet en is tegen het gedwongen uitkopen van boerenbedrijven. Het is ook niet nodig. We zien meer dan voldoende mogelijkheden om het boerenbedrijf blijvend goed in te passen in onze provincie.

Mee eens:
Code Oranje gaat voor de menselijke maat. We willen het liefst weinig AZC’s, maar indien we hiertoe worden gedwongen door de rijksoverheid willen we waar mogelijk in goed overleg tussen de bevolking en gemeente kleinschalige opvang met extra inzet op integratie, ook nadat vluchtelingen de opvang hebben verlaten.

Neutraal:
Code Oranje vindt álle vormen van vervoer hard nodig om in de transportbehoefte te voorzien. We vinden het nodig dat er substantieel meer wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer in buurtschappen, dorpen en gebieden buiten de Randstad en op Texel. Maar dit moet natuurlijk niet betekenen dat we interen op het noodzakelijke wegennet.

Niet mee eens:
Dit is geen taak voor de provincie, maar hoort op rijks- of gemeentelijk niveau te worden geregeld. Nog meer instanties die zich hiermee bemoeien heeft een averechts effect.

Niet mee eens:
Code Oranje wilt bij een gebrek aan geld altijd eerst kijken naar de eigen (ambtelijke) organisatie. We willen dat de wegenbelasting maximaal gelijk komt te liggen met het landelijke gemiddelde en niet hoger dan dat.

Niet mee eens:
Code Oranje is voorstander van het koesteren van de prachtige natuur in onze provincie. Boeren zijn daarin bondgenoot en zij kunnen zich inzetten voor natuurlijk beheer van landbouwgronden.

Mee eens:
Code Oranje hecht belang aan monumentale (UNESCO) gebieden. We kiezen daarom niet voor het doorkruizen van de Stelling van Amsterdam. Wel willen we de druk verminderen op bestaande infrastructuur door het aanleggen van een randweg om Heerhugowaard.

Niet mee eens:
Distributie en transport zijn noodzakelijke en wenselijke functies in onze provincie. Ze vormen een belangrijk fundament voor de economie van Noord-Holland en van Nederland. Goede landschappelijke inpassing is wel nodig.

Helemaal mee eens:
Meer zeggenschap voor inwoners is met reden het eerste hoofdstuk in ons partijprogramma. Wij vinden referenda een mooi middel om burgers en politiek meer met elkaar te verbinden.

Niet mee eens:
Code Oranje is geen voorstander van grootschalige zonnevelden, vanwege het landschap en de panelen zelf zijn niet heel milieuvriendelijk. Wel zien we kansen voor zonne-energie langs provinciale wegen, op viaducten en vooral natuurlijk op onze daken.

Neutraal:
Natuurlijke vormen van bestrijden heeft veruit de voorkeur. Maar goed, zeg nooit nooit. Daar waar de overlast te extreem wordt, is wegvangen wel een optie.

Niet mee eens:
Natuurlijk moet er alle ruimte zijn voor fietsers. Maar het is echt niet nodig om dit ten koste te laten gaan van de automobilist. We hebben alle vormen van vervoer hard nodig. Daarnaast is het prima mogelijk om fiets- en auto-infrastructuur goed te combineren.

Niet mee eens:
Code Oranje wil zeker dat de grootste vervuilers milieuvriendelijker worden, maar als deze uit Noord-Holland verdwijnen, wordt de vraag opgevangen in een ander vervuilender land wat in onze ogen het doel voorbij schiet. Daarbij valt er dan veel waardevolle werkgelegenheid weg uit de regio. Daarom moeten deze bedrijven niet weg uit Noord-Holland, maar schoner gaan produceren.

Niet mee eens:
Gemeenten kunnen heel goed zelf bepalen hoeveel woningen beschikbaar zijn voor de opvang van statushouders. Door kortzichtig beleid van het Rijk worden momenteel onmogelijke opgaven op het bordje van de gemeenten gelegd. De provincie moet daarom niet als de verlengde arm van het Rijk optreden.

Neutraal:
Schiphol dient te voorzien in de transportbehoefte van Nederlandse inwoners en bedrijven, binnen strikte afspraken over leefbaarheid en milieuvriendelijkheid. Dat betekent zowel krimp (namelijk het terugdringen van overlast en vervuiling) als groei (namelijk in de kwaliteit van de dienstverlening en de leefbaarheid).

Mee eens:
Als je een elektrische auto aanschaft, moet je die uiteraard ook kunnen laden anders heb je er niets aan. Overigens zijn marktpartijen in eerste instantie verantwoordelijk voor de plaatsing en financiering daarvan. Als overheid kunnen we wel locaties faciliteren.

Niet mee eens:
Het is onverstandig om taken op een grotere schaal te beleggen dan noodzakelijk. Dit geldt ook voor het vraagstuk van sociale woningbouw. De provincie er niet is om te dwingen, maar om gemeenten te ondersteunen.

Niet mee eens:
De integratie van statushouders is geen taak voor de provincie. Nog een instantie die zich hiermee bemoeit, werkt eerder averechts. Daarbij vindt integratie het meeste plaats op het werk, in de wijk en op scholen. Wel willen we dat het integratietraject in het AZC intensiever wordt en gestroomlijnder aansluit op de integratie na het AZC.

Mee eens:
In onze provincie hebben we alle vormen van vervoer hard nodig. Dus als een provinciale weg daarvoor verbreed moet worden, dan is het goed dat dit gebeurt. Natuurlijk zal er altijd worden afgewogen of het verwijderen van het groen opweegt tegen het verbeteren van een weg en zullen we waar mogelijk kijken hoe we nieuw groen kunnen terugplanten. Wij storen ons namelijk enorm aan de bomenkap langs verschillende provinciale wegen en vinden de jonge bomen die er voor terugkomen geen eerlijke ruil.

Niet mee eens:
Code Oranje waardeert onze kunst en cultuur sector en is bereid mee te betalen aan verrijkende projecten die van onderop gedragen worden. Wel zijn we terughoudend als het gaat om controversiële projecten (zoals rotondekunst).

Helemaal mee eens:
Code Oranje zal zich binnen de wet verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid, zodat daarvoor in de plaats maatwerk komt en goed overleg tussen boeren en natuurbeheerders.

Niet mee eens:
Als er woningen worden gebouwd, zijn die voor iedereen toegankelijk. Code Oranje is geen voorstander van een voorkeursbehandeling. Vandaar dat we het met deze stelling niet eens zijn. We steunen wel het doel in het eerste deel van de zin, namelijk dat de leefomstandigheden van arbeidsmigranten beter moeten.

Neutraal:
Code Oranje is voor toerisme, maar vindt spreiding van toerisme belangrijk om de druk op veel bezochte gebieden te verkleinen en kleinere gemeenten de kans te bieden om te profiteren van het toerisme.