Onze ouderen

In 1994 kwam voor het eerst een ouderenpartij in de Tweede Kamer. Het maakte zichtbaar dat ouderen in onze tijd niet het kaas van hun brood laten eten en voor zichzelf opkomen. De nieuwe generatie ouderen denkt anders dan de generatie ouderen daarvoor. Ze zijn niet alleen getalsmatig met méér; ze leven ook met het besef dat er een hele nieuwe levensfase aan het leven is toegevoegd.

Dus maken zij zich druk over de teruglopende koopkracht van hun pensioen, over leeftijdsdiscriminatie, over thuishulp waar dat nodig is en over het volwaardig meetellen in de samenleving. Juist omdat Code Oranje kiest voor de kracht van het verschil, kiezen we niet voor jong versus oud. We denken juist dat iedere generatie van waarde is. We zien daarom veel in goeie voorbeelden van samenwerking tussen de generaties: ervaren ondernemers die hun kennis inzetten als coach voor startende ondernemers of verzorgingshuizen die worden gebouwd in combinatie met kindercrèches.

En daarom:

  • Kiezen we voor een pensioenstelsel met meer keuzevrijheid voor de deelnemer, waardoor de deelnemer zelf beslist in welke branches de pensioenpremie wordt belegd
  • Zijn pensioenen (ook in een eventueel nieuw stelsel) welvaartsvast, wordt de rekenrente aangepast en het in de loop der jaren opgelopen koopkrachtverlies gecompenseerd
  • Wordt de verhoging van de leeftijdsgrens voor de AOW voor fysiek zware beroepen teruggedraaid naar 65 jaar
  • Kiezen ouderen zelf voor de manier van invullen van hun ‘derde levensfase’, liefst in nabijheid van de jongere generatie
  • Maken we werk van bestrijding van eenzaamheid en het voorkomen van sociaal isolement
  • Komt het bejaardentehuis terug, als variant op zelfstandig wonen
  • Komt er een grotere variatie in het zorg- en ondersteuningsaanbod rond het zelfstandig wonen en maken we werk van het ondersteunen én waarderen van mantelzorger
  • Bestrijden we discriminatie op leeftijd

In één zin

De ouderen van deze tijd hebben een extra levensfase toegevoegd aan hun leven; zij vragen niet om betutteling (wel om goede zorg en welvaartsvast pensioen) en doen volwaardig in de samenleving mee.