Een verstandig duurzame economie

Economie

Het is van groot belang dat we ervoor zorgen dat na Corona de economie weer gaat draaien. Maatregelen als het (tijdelijk) verlagen of afschaffen van de BTW op primaire levensbehoeften en het niet-direct-aflossen van de toegenomen staatsschuld steunen wij. Ook kiezen we voor maatregelen voor de langere termijn, denk aan het investeren in een voortreffelijke infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets. Tenslotte stellen we voor om bij deze economische doorstart direct aan een paar knoppen te draaien, zodat we onze maatschappelijke doelen beter bereiken, maar dan zónder de huidige subsidie-industrie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verduurzamen van onze productieketens en de zorg voor ecologie en leefomgeving. Een concreet voorbeeld: door de werkgeverslasten op arbeid fors te verlagen en tegelijk voor hetzelfde bedrag ‘maatschappelijke kosten’ toe te rekenen aan de productprijs, worden onze maatschappelijke doelen veel beter gediend. We vergroten de economische koek, krijgen meer mensen aan het werk, het hergebruik van afval wordt gestimuleerd (circulaire economie) én we besparen energie. Als we die energie dan ook nog schoon  opwekken, kunnen we loskomen van de afhankelijkheid van fossiele brandstof afkomstig uit dictatoriaal bestuurde regio’s. Het is een typisch voorbeeld van een win-win-win maatregel, zonder dat de rekening bij de consument wordt gelegd. Sterker: door dit soort ingrepen daalt de prijs voor de consument, tot aan de maandelijkse terugkerende energierekening aan toe. Het zijn precies dit soort slimme ingrepen die we nodig hebben. Waarom dit nog niet gebeurt? Omdat het wordt geblokkeerd door de lobby van de grote gevestigde (financiële) belangen, die volop profiteren van de huidige subsidiestromen. Dat is dus precies wat we moeten doorbreken.

Midden- en Kleinbedrijf

De kracht van onze economie is het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De MKB bedrijven zijn goed voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde, voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid en de belangrijkste speler op het gebied van innovatie. Momenteel wordt het MKB niet op de juiste waarde geschat en gaat de aandacht uit naar de grote belangen bij multinationals. Code Oranje steunt het MKB en wil het aantrekkelijker maken voor het MKB om te groeien. Dat kan door te snijden in de werkgeverslasten op arbeid: dit maakt het aantrekkelijker om personeel aan te nemen, maar ook om salarisverhogingen van de vertrouwde werknemers te realiseren. Tot slot kijkt Code Oranje naar de regeldruk; deze heeft nog altijd het gewenste niveau niet bereikt. Dit belemmert ondernemers in hun ondernemerschap, terwijl zij juist ruimte nodig hebben. Code Oranje gaat samen met het MKB de strijd aan om het Nederlandse ondernemerslandschap toegankelijk, duurzaam en vrij van onnodige regels te maken. Onnodig te noemen dat die sectoren die door de Coronacrisis het zwaarst zijn getroffen (horeca, vrije tijd en toerisme) ruimhartig dienen te worden gecompenseerd. In samenspraak met de sector is voor het herstel een ‘Marshall-plan’ opgesteld.

Ministerie van efficiëntie

De Rijksoverheid zal, mede door de Coronacrisis gedwongen, zorgvuldig om moeten gaan met zijn financiën. Daarom staat Code Oranje voor de oprichting van een ministerie van efficiëntie. De overheid is vanzelfsprekend geen bedrijf, maar er zijn zeker componenten vanuit het bedrijfsleven waar de overheid van kan leren. Samen met experts vanuit het bedrijfsleven kan de Nederlandse begroting onder de loep worden genomen. Op die manier liggen miljarden voor het oprapen. Het kan beter, slimmer, transparanter. Het draait daarbij niet alleen om geld. De Covid-crisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat mislukte investeringen, slecht inkopen en aanbesteden ook de veiligheid en gezondheid in het geding brengt. Ook het klimaatbeleid kan vele malen slimmer, zonder geldverspillende subsidies en met een lagere energierekening (en met meer comfort) voor onze inwoners. De vernieuwingskracht van ons MKB staat daarvoor garant. Het Ministerie van Efficiëntie voorkomt, dwars door alle ministeries heen, dat de overheid onnodig hoge uitgaven doet. En, minstens zo belangrijk, het zorgt ervoor dat de overheidsuitgaven daadwerkelijk opleveren waarvoor die uitgave is bedoeld.

En daarom:

  • Steunen we gerichte maatregelen die de economie weer op gang helpen; met een schaduwkabinet van ondernemers maken we een nieuwe Groeiagenda voor Nederland
  • Verlagen we de werkgeverslasten, tegelijk met de invoering van het ‘beprijzen’ van maatschappelijke kosten (beide maatregelen compenseren elkaar in financieel opzicht)
  • Bevorderen we hierdoor dat bedrijven zich organiseren in innovatieve en duurzame productieketens
  • Geven we onze kennisinstellingen en MKB-ers de ruimte om hun innovaties en vernieuwingen in hoog tempo door te voeren. Niet door te subsidiëren, maar door te bestellen en te gebruiken
  • Maken we een scheiding tussen multinationals en staat, zoals we dat eerder succesvol deden tussen kerk en staat
  • Kiezen we voor een minister van efficiëntie
  • Komen we met een Deltaplan Bereikbaarheid
  • Doorbreken we het monopolie van banken op het (girale) geldverkeer
  • Zorgen we voor beheersbare digitale systemen door het tegengaan van monopolieposities en misbruik van gegevens door sociale mediaplatforms en tech-giganten
  • Compenseren we de vrijetijdssector (cultuur, evenementen, horeca) voor de geleden Coronaschade en jagen we het herstel van de van deze sector aan door het ‘Marshall-plan’ dat daarvoor met de sector is opgesteld.

In één zin

De economie moet na corona weer op gang worden geholpen, maar met enkele gewijzigde spelregels, zodat de doelen van meer werk en duurzame productieketens worden gediend (zodat ons leefklimaat verbeterd zonder dat de rekening bij de consument wordt gelegd).