Beleidsplan stichting en vereniging

Beleidsplan 2019-2022
Stichting Vrienden van Code Oranje

Zakelijke gegevens:
 • naam: Stichting Vrienden van Code Oranje
 • het RSIN / fiscaal nummer: 8591.38.021
 • het post- of vestigingsadres: Stellingmolen 9, 3352 BB Papendrecht
 • e-mailadres: vrienden@wijzijncodeoranje.nl
 • nummer van de Kamer van Koophandel: 72519606
 • gegevens van de bankrekening: TRIODOS-bank
Beleid

De stichting is opgericht met als doel middelen te verwerven ten behoeve van de vereniging Code Oranje. Code Oranje is een in 2018 opgerichte politieke beweging die streeft naar omvorming van onze democratie in de richting van meer burgerzeggenschap. Code Oranje streeft dit na door deel te nemen aan verkiezingen (zoals provinciale staten en Tweede Kamer). Vereniging en stichting hebben daarom een volledig ideëel oogmerk. De doelstellingen van de vereniging Code Oranje staan beschreven in de statuten van de vereniging, die terug te vinden zijn op de website: wijzijncodeoranje.nl

De stichting ‘vrienden van’ is opgericht om financiële middelen te verwerven, die volledig beschikbaar worden gesteld aan de vereniging Code Oranje. Activiteiten om financiële middelen te verwerven zijn vooral het oproepen tot donaties en het verspreiden van een regelmatige nieuwsbrief.

Samenstelling bestuur:
 • voorzitter: Vacant
 • penningmeester: J. Does
 • secretaris: F. Flietstra

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Individuele bestuursleden hebben geen bevoegdheid, besluiten worden door het bestuur als geheel genomen. Voor externe vertegenwoordiging zijn altijd twee handtekeningen van bestuurders noodzakelijk.

Financiële gegevens

Aangezien de stichting in het najaar van 2018 is opgericht, zal het eerste jaarverslag over het boekjaar 2019 het licht zien. Hierin vindt verantwoording plaats over inkomsten en uitgaven. Alle inkomsten/uitgaven van de stichting vinden daarbij plaats ten dienste van de vereniging Code Oranje.

Beleidsplan 2019-2022
Vereniging Code Oranje

Zakelijke gegevens:
 • naam vereniging: Code Oranje
 • het RSIN / fiscaal nummer: 859361202
 • het post- of vestigingsadres: Stellingmolen 9, 3352 BB Papendrecht
 • e-mailadres: info@wijzijncodeoranje.nl
 • nummer van de Kamer van Koophandel: 73116289
Beleid

De vereniging Code Oranje heeft als doel de democratie in ons land te hervormen naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners en de gemeenschap centraal staat. De vereniging Code Oranje streeft dit na door deel te nemen aan verkiezingen (zoals provinciale staten en Tweede Kamer). Concreet gaat het in 2020 om de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen van het voorjaar 2021. De vereniging heeft een volledig ideëel oogmerk. De doelstellingen van de vereniging Code Oranje staan beschreven in de statuten van de vereniging, die terug te vinden zijn op de website: wijzijncodeoranje.nl

Samenstelling bestuur:
 • voorzitter: Bert Blase
 • secretaris/penningmeester: L. van der Plaats

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Individuele bestuursleden hebben geen bevoegdheden, alle bestuursbesluiten worden door het bestuur als geheel genomen. Voor externe vertegenwoordiging zijn altijd twee handtekeningen van bestuurders noodzakelijk.

Financiële gegevens

Aangezien de vereniging in het najaar van 2018 is opgericht, zal het eerste jaarverslag over het boekjaar 2019 het licht zien. Hierin vindt verantwoording plaats over inkomsten en uitgaven.