| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Manifest Code Oranje Zuid-Holland

Op 20 maart doet Code Oranje mee aan verkiezingen voor Provinciale Staten in de vier grootste provincies. Dus ook in Zuid-Holland.

Code Oranje staat voor zwaar weer. In dit geval in onze democratie. Mensen gaan niet meer stemmen, stemmen op extremen vanuit protest, of stemmen niet van harte. Maar CoDe Oranje staat ook voor co-democratie: de democratie van het samenspel. Met minder partijpolitiek, meer zeggenschap voor onze inwoners. Een democratie waarin burgerinitiatief eerder uitgangspunt is dan uitzondering en waarin de inwoners de agenda van de politiek bepalen.

Alleen luisteren naar burgers is onvoldoende als de besluiten vervolgens buiten hen om worden genomen. Code Oranje wil dat de overheid de burger in positie brengt om vraagstukken zelf op te lossen.

Daarvoor presenteren we een reeks concrete uitgangspunten en ideeën. Ideeën waarmee we onze democratie – waarin nu nog partijpolitieke belang leidend is – omvormen naar een democratie waarin het draait om samenwerken. Samenwerken tussen inwoners en politiek, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samenwerken tussen Zuid-Hollanders.

Wat willen we bereiken?

Meer invloed, zeggenschap én verantwoordelijkheid voor burgers. Daar staan we voor. Code Oranje wil in Zuid-Holland de democratische besluitvorming ingrijpend hervormen. ‘Niet óver ons, maar dóór ons’.

 • Inwoners bepalen wat belangrijk is en sturen de agenda van de politiek.
 • Wij willen het provinciebestuur, waarin nu nog politieke partijen bepalend zijn, omvormen, zodat het draait om de samenwerking met de inwoners.
 • We kiezen voor de beste manieren om de samenleving in positie te brengen om vraagstukken op te lossen. Geen ‘strijd om de zetels’ maar onze gezamenlijke kennis inzetten voor de beste oplossingen.

Wat betekent dat concreet?

In Provinciale Staten baseert Code Oranje haar besluiten en standpunten op een agenda van onderop, die we voortdurend ophalen met behulp van burgerbijeenkomsten en diverse online instrumenten. Een agenda die gevormd wordt door op een dwarsdoorsnede van Zuid-Holland in plaats van alleen de 2% mensen die lid zijn van een politieke partij.

Wij doen een aantal praktische voorstellen op het vlak van democratische vernieuwing, waarmee we meer invloed, zeggenschap én verantwoordelijkheid bij de inwoners van Zuid-Holland willen leggen:

 • Wij willen na de verkiezingen een transparant en open formatieproces van Gedeputeerde Staten.
 • Geen traditioneel coalitieakkoord maar een maatschappelijk akkoord, dat samen met inwoners tot stand wordt gebracht.
 • De prioriteiten voor het provinciebestuur worden gestuurd door de inwoners; een dynamische agenda, die voortdurend met de samenleving wordt bijgehouden.
 • Code Oranje wil meer mogelijkheden voor burgers om onderwerpen op de agenda van de Provinciale Staten te zetten.
 • Wij willen het referendum op provinciaal niveau invoeren. Ook zijn wij voorstander van het preferendum: een referendum met meer mogelijkheden dan ja/nee.
 • Wij willen het volksinitiatief op provinciaal niveau invoeren. Dit betekent dat burgers een concreet voorstel kunnen voorleggen aan de Staten en bij afwijzing hierover een referendum kunnen aanvragen.
 • Wij willen kiezers de mogelijkheid bieden om niet alleen een kandidaat te kiezen, maar ook aan te geven welk onderwerp zij relevant vinden.
 • Code Oranje wil dat de provincie een burgerforum organiseert als het gaat om het oplossen van provinciebreed of regionaal levende vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de toekomst van vliegveld Rotterdam/Den Haag.
 • Het organiseren van burgerjury’s, burgerfora en andere vormen van zeggenschap bij onderwerpen op regionale schaal, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke herindelingen of de energietransitie. In Ierland werd kortgeleden een combinatie van een geloot burgerforum met een raadplegend referendum georganiseerd om het vraagstuk rond abortus op te lossen. Een werkwijze die ons zeer tot de verbeelding spreekt.
 • Ondersteuning van burgerinitiatieven (bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van energie, zorg, wijkbeheer).
 • Geen fractiediscipline: stemgedrag wordt niet door de partij of de coalitie voorgeschreven.

v.l.n.r. Rob Visser, Martine de Bas, Bram Reeuwijk, Lucien van der Plaats, Laurens van Doorn, Josette Hogewoning en Thijs Vos