Tijd voor ombudspolitiek

Over en uit met traditionele partijen: Tijd voor Ombudspolitiek!

Beste vrienden van de vernieuwing,

Het is een Chinees gezegde: “Moge u leven in interessante tijden“. Anno 2020 / 2021 klopt dat als een bus. Veel van de uitdagingen van Nederland zijn enorm: ons gevecht uit de coronacrisis, onze zorgen over de wereldwijde economische situatie, het krijgen of juist behouden van een baan en een geschikte betaalbare woning, de druk op de gezondheidszorg, de zorg voor onze ouderen, zorgen over de staat van onze natuurlijke leefomgeving en de vaak bizarre en eenzijdige keuzes van de traditionele partijen, die het antwoord niet hebben en alleen in verkiezingstijd geïnteresseerd zijn in uw mening.

Maar de crisis van Nederland gaat veel verder dan de coronastorm die over ons land raast. Onze ‘interessante tijden’ hebben vooral betrekking op de totale afwezigheid van enig kompas. We lijken mee te deinen op golven die over ons heen komen. Ook de diensten van de overheid zijn het kompas kwijt, zoals uit de toeslagenaffaire bij de belastingdienst blijkt. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Dat roept een belangrijke vraag op. Hebben wij, de inwoners van dit mooie land, het stuur wel in handen? Vormen wij een gemeenschap die zeggenschap heeft over hoe het wordt bestuurd? Wat zijn onze idealen? Anders gezegd: wat is ons verhaal?

Anders dan traditionele partijen presenteren wij geen gedetailleerd en vastomlijnd verkiezingsprogramma. Juist omdat wij vinden dat onze democratie aan een grondige renovatie toe is, willen wij met mensen in de Tweede Kamer komen, die met gezond verstand en een open houding het volk vertegenwoordigen. Die kunnen inspireren, de gemeenschappelijke doelen centraal stellen en gezamenlijk naar wegen zoeken om die doelen te behalen. Als corona één ding duidelijk gemaakt heeft, is het wel dat bij de aanpak van deze grote crisis de traditionele partijpolitiek niet de oplossing biedt. Juist in dit soort situaties zijn gezond verstand, een lonkend perspectief, de inzet van deskundigheid, de mening van het volk en een open debat, helemaal los van welk partijbelang dan ook, de belangrijkste ingrediënten om met zijn allen tot een goede besluitvorming te komen. De huidige ver gepolariseerde Tweede Kamer mist de basisgedachte ‘dat de ander gelijk kan hebben’. Code Oranje pleit ervoor dat besluitvorming plaats vindt op basis van een open debat en niet op basis van tevoren ingenomen onwrikbare standpunten. Partijpolitieke belangen dienen plaats te maken voor het algemeen belang.

98 procent van de Nederlanders is niet lid van een politiek partij. Wij zien het als onze ultieme uitdaging om de hele bevolking actief bij de politiek te betrekken. Om de steeds groter wordende kloof tussen politiek en burger te dichten. Het nader tot elkaar brengen van de politiek en de inwoners van ons land moet volgens Code Oranje gebeuren door een brede beweging die het gehad heeft met klassiek hokjesdenken. Jarenlang werd de Nederlandse politiek gedomineerd door drie grote stromingen, die hun wortels hadden in de politiek-ideologische tegenstellingen van de vorige eeuw: christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten. Het was een ongeschreven wet dat hun volkspartijen in wisselende combinaties meerderheden in het parlement konden vormen. Maar kijk eens naar het verloop van het totale aantal zetels van die partijen en je ziet dat die ongeschreven wet niet meer opgaat. Ook in de gemeenten in ons land zien we dat terug in de onstuitbare opkomst van lokale partijen, waar maar liefst eenderde van de kiezers op stemt. Met deze teloorgang van grote partijen ontstaat een nieuw politiek landschap. Kiezers hebben de ketenen van hun sociale klasse en geloof afgeworpen en zij kiezen op basis van onderwerpen die ze belangrijk vinden.

Inwoners van Nederland denken en beslissen dus niet meer vanuit een ideologie. Ze willen per onderwerp hun stem kunnen uitbrengen, zonder dat ze worden gehinderd door een partijstandpunt. De zuilencultuur is definitief voorbij en het politieke landschap zal zich daarop moeten aanpassen; zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Politici moeten zich minder bezighouden met partijstandpunten en partijpolitiek, maar meer met burgerraden en referenda. Er is zoveel kennis in ons land aanwezig.

Organiseer burgerraden en referenda over prangende en vaak polariserende onderwerpen. Maak bij burgerraden een willekeurige selectie van deelnemers, zodat je een brede vertegenwoordiging krijgt uit de samenleving en elitair beleid voorkomt. Zorg voor panels van burgers en experts waarin, op basis van feiten, alle verschillende perspectieven en argumenten aan bod komen. En geef tot slot de deelnemers voldoende tijd om de standpunten met elkaar te bespreken.

Code Oranje is ervan overtuigd dat burgers met elkaar tot intelligente, reële oplossingen komen. Veruit de meeste mensen zien het belang om er samen uit te komen.

Het moet maar eens afgelopen zijn. Hier met die Ombudspolitiek!

Code Oranje stopt met het plaatsen van thema’s in conservatieve, socialistische, liberale of religieuze kaders. Mensen in het land willen politici die naar ze luisteren, die alles in het werk stellen om te komen met concrete oplossingen van de door hen aangedragen problemen. En problemen kent dit land genoeg. Met een nieuwe vorm van politiek – de Ombudspolitiek – putten wij ons bestaansrecht uit de onmacht en de ideeën van de burgers, het verloren vertrouwen in politici, de bureaucratische  overheidsdiensten en de groeiende afkeer van de gevestigde politieke partijen. Wij gaan probleemoplossend, van onderaf en samen met gemotiveerde burgers vormgeven aan deze Ombudspolitiek, het nieuwe normaal in politiek Den Haag.

Wij willen dat de samenleving de politieke agenda stuurt. Daarom pleit Code Oranje voor bindende referenda, de mogelijkheid tot tussentijdse lokale verkiezingen, de gekozen burgemeester, burgertoppen en burgerbegrotingen. Wij gaan voor transparantie en directe zeggenschap. Voor echte Co-democratie. Zo bouwen we aan het echte verhaal van Nederland, het verhaal dat gemaakt wordt door de inwoners van ons land. Een herkenbaar verhaal, dat voortkomt uit de mensen die hier wonen en werken en een overheid die daaraan dienstbaar is. De gevestigde partijen zijn doodsbang voor de stem des volks. Wij niet! Laat het talent waar Nederland over beschikt meedenken en meedoen om tot oplossingen te komen. Zet de stembureaus en de mobiele telefoons – met experimenten met mooie DoeMeeApps – maar open en laat Nederlanders stemmen over prangende onderwerpen zoals de opvang van vluchtelingen, de toekomst van de landbouw, vuurwerk en de invloed van de EU.

Gelijke behandeling voor lokale partijen

Een derde van de kiezers stemt bij de gemeentelijke verkiezingen op een lokale partij. Nederland wordt per verkiezing lokaler. Desondanks worden lokale partijen anders behandeld dan de lokale afdelingen van landelijk georganiseerde partijen. Vooral financieel is er sprake van enorme ongelijkheid. De raadsleden van de landelijke politieke partijen krijgen ondersteuning met forse subsidie via de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). De landelijke partijen hebben de vrijheid om die miljoenen naar eigen inzicht te besteden. Die positie moeten de lokale partijen ook krijgen. De subsidiëring wordt daarbij gebaseerd op het door de kiezers uitgebrachte aantal stemmen.

Piketpalen slaan!

Buiten de door ons gewenste democratische vernieuwing, slaan we – met u – een aantal piketpalen voor de regeerperiode 2021-2025. Deze piketpalen – het Basiselftal van Code Oranje – leggen we met de DoeMee-app voor aan de bevolking, want u beslist uiteraard mee over de koers van onze beweging. Onze kandidaat-Kamerleden presenteren de komende periode vanuit hun achtergrond  de uitwerking van de hier geslagen piketpalen. U krijgt daarbij volop de kans om met onze kandidaten te spreken, zodat u zelf kunt oordelen wat u van hen kunt verwachten.

Kortom, de bevolking bepaalt de politieke agenda:

  • We stoppen met achterkamertjes; een transparant en open formatieproces na de verkiezingen
  • De (ervarings-)deskundigheid en de kennis van onze inwoners benutten we optimaal
  • Op ieder ministerie een burgerjury
  • Invoeren van burgertoppen, digitale vormen van directe democratie en burgerbegrotingen
  • Bij een (lokale) burgerbegroting wordt een afgesproken percentage van die begroting door inwoners ingezet ten behoeve van burgerinitiatieven.
  • Alle ruimte voor burgerzeggenschap
  • Lokale partijen krijgen dezelfde (financiële) positie als de landelijke politieke partijen
  • Dienstbare politici die Ombudspolitiek bedrijven. Échte volksvertegenwoordigers dus

Maar vooral:

HET PER DIRECT INVOEREN VAN HET BINDEND REFERENDUM

Op 17 maart geeft Nederland het antwoord. De belangen en ideeën van de inwoners van dit mooie land vormen het verhaal van Nederland. Een Nederland waar burgers in samenspraak tegenstellingen kunnen overwinnen.Wij kiezen voor nieuwe pragmatische politiek, waarbij het nemen van de beste besluiten voor het land leidend is. Weg met coalitieakkoorden, hallo samenlevingsagenda. We willen uit de fuik van de traditionele gevestigde orde, los van het touw om onze nek dat ons vastbindt aan ideologieën uit de vorige eeuw. Wij binden de strijd aan met de traditionele politiek en hebben, met onze Ombudspolitiek, altijd een luisterend oor. Wij zijn Nederlanders en dus weten we dat morgen beter is dan vandaag.

Dát is onze boodschap van Hoop en Optimisme. Wij zijn er klaar voor. We hebben er zin in. Uit de crisis! Uit de zorgen! Uit het moeras van Partijpolitiek!

Mogen we daarbij ook op u rekenen?

Kleur de Kamer Oranje!

Deel als eerste dit bericht!
Grootte lettertype
Verander contrast