Agenda van onderop

Code Oranje Provincie Gelderland wil de democratische besluitvorming in de provincie omvormen, met als belangrijkste doel: meer burgerzeggenschap. Niet óver ons, maar dóór ons.

Code Oranje bouwt daarom aan een ‘agenda van onderop’, gevoed door alle inwoners van de provincie. Daartoe haalt Code Oranje eerst thema’s op door gesprekken met een dwarsdoorsnede van de Provinciale bevolking en organiseert Code Oranje daarna een Provinciale burgertop om de opgehaalde thema’s te verdiepen en een agenda op te bouwen voor de Code Oranje volksvertegenwoordigers. 

Op weg naar een nieuwe democratie staat Code Oranje Provincie Gelderland voor:

 • een openbare formatie van het college van GS na de verkiezingen van maart 2019
 • geen traditioneel coalitieakkoord maar een maatschappelijk akkoord
 • het recht op agendering voor inwoners bij Provinciale Staten
 • het invoeren van een dubbele stem bij de provinciale – en gemeenteverkiezingen: 1 stem op een partij, 1 stem op een onderwerpenlijst, zodat de bevolking de prioriteiten kan aangeven. 
 • het bijeenbrengen van regionale burgerjury’s bij regionale onderwerpen (alle belangen gelijkwaardig aan tafel), bijvoorbeeld bij de discussie over uitbreiding van een vliegveld
 • versterken van de lokale democratie door de verkiezingen van de gemeenteraad niet overal op dezelfde dag te organiseren (hierdoor wordt de landelijke beïnvloeding minder)
 • de invoering van het provinciaal (meervoudig) referendum bij provinciale thema’s 
 • ondersteuning van burgerinitiatieven (bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van energie, zorg, wijkbeheer)
 • invoeren van het ‘Right to Challenge’ bij de uitvoering van provinciale taken

De eerste resultaten van de gesprekken van onderop leiden tot de volgende tussenstand:

 • We streven niet naar telkens grotere schaal en grotere organisaties, maar juist naar kleinere schaal en nabijheid van voorzieningen
 • Niet meegaan in de eenzijdige dominantie van de economische groei, maar juist aandacht voor welzijn, gezonde leefomgeving en menselijke maat.
 • Minder regels (in de gezondheidszorg en het onderwijs bijv), maar ruimte voor de professionele medewerkers om goed invulling te geven aan hun werk
 • Meer invloed van de inwoners op woningbouwcorporaties, zorginstellingen en scholen i.p.v. meedoen met de voortgaande marktwerking
 • Steun geven aan burgerinitiatieven en aan coöperaties voor (onderlinge) zorg, wonen, wijkbeheer en energie
 • De energietransitie van onderop organiseren, investeren in duurzame economie
 • Als het gaat om verkeer en vervoer: we streven naar een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets
 • Het bevorderen van de lokale economie, stimuleren van onderlinge dienstverlening in buurten en wijken en het mogelijk maken van een lokale munt
 • Experimenten in de sociale zekerheid, met bijvoorbeeld het basisinkomen
 • Leven zonder armoede
 • Dienstbare en integere politici en bestuurders, geen zelfverrijking
 • Geen grote prestigeprojecten
 • Veilig leven, terugdringen veiligheidsrisico’s
 • Sobere en doelmatige belastingheffing
 • Voorkomen van grootschalige vluchtelingenstromen. Kleinschalige opvang voor vluchtelingen, opvang met wijkbuddies in buurten, geen verschil in regelgeving voor vluchtelingen en oorspronkelijke bevolking
 • Tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt, (ofwel gelijke kansen voor iedereen)
 • Vrijheid van godsdienst en geweten voor iedereen, maar geen extremisme, religieuze groepsdruk en fanatisme
 • Bestrijden van mensenhandel, drugsoverlast en loverboys, onder andere door het reguleren van de verkoop van drugs.
 • Toevoegen: specifieke aandachtspunten uit de regio’