Standpunten

1. Vernieuwing Brabantse democratie

  • Gedeputeerde voor burgerschap, inclusief burgerzeggenschap.
  • Een openbare formatie van het college van GS na de verkiezingen van maart 2019.
  • Geen traditioneel coalitieakkoord, maar een maatschappelijk akkoord. Waar maatschappelijke organisaties dus bij betrokken worden.
  • Het recht op agendering van thema’s door inwoners bij Provinciale Staten.
  • De mogelijkheid voor kiezers om niet alleen een kandidaat te kiezen, maar ook aan te geven welk onderwerp relevant wordt gevonden. Dat helpt het provinciebestuur bij het bepalen van prioriteiten. 
  • Het bijeenbrengen van regionale burgerjury’s bij (net zo regionale) onderwerpen, bijvoorbeeld bij de discussie over de toekomst van Eindhoven Airport.
  • Faciliteren van dit soort jury’s en andere vormen van zeggenschap door de provincie. Bij die steun hoort ook de bewaking van processen, zodat alle geledingen uit de samenleving gelijkwaardige kansen krijgen.
  • De invoering van het provinciaal referendum bij provinciale thema’s. Om te voorkomen dat thema’s worden teruggebracht tot een ongenuanceerde en ongefundeerde keuze tussen ja of nee, dient zo’n referendum de afronding te zijn van een intensief proces met inbreng van de bevolking. Anders gezegd: voor iemand ja of nee kiest, weet die persoon waar het over gaat. Een andere optie zijn meervoudige referenda (ook wel prereferenda genoemd), waarbij deelnemers een rangorde aangeven van mogelijke oplossingen.
  • Ondersteuning van burgerinitiatieven (bijvoorbeeld op het gebied van energie, zorg, wijkbeheer).
  • Invoeren van het recht van burgers om overheidstaken over te nemen als zij het beter en/of goedkoper kunnen (het principe ‘Right 2 Challenge’).

Start van proefprojecten waarbij buurten, wijken of dorpen betrekkelijk autonoom kunnen opereren. Met eigen buurt-, wijk- en dorpsbegrotingen kunnen zij zelfstandig het bestuur over de eigen leefomgeving voeren. We hebben meer op met kleinschalige voorzieningen dan grootschalige.

2. Inbreng op andere thema’s

Code Oranje heeft de afgelopen jaren honderden gesprekken met burgers georganiseerd. Dat heeft geleid tot een reeks standpunten op het gebied van onder meer werk, economie, zorg, welzijn, infrastructuur, natuur, milieu en veiligheid. We omarmen ze als basis voor ons handelen in Provinciale Staten. U vindt ze in ons manifest.

Uit die reeks blijkt dat Code Oranje wars is van extreme standpunten. Dat is niet verwonderlijk: waar mensen met elkaar in gesprek gaan, worden de hakken al snel uit het zand getrokken en vinden mensen elkaar. En zo ontstaat het beeld van een politiek en een openbaar bestuur die mensen vrijheid en verantwoordelijkheid geeft en waarin er geen sprake is van een dictatuur van de meerderheid.

De overheid is, dankzij wat de burgerij haar influistert, bijvoorbeeld in staat om economische groei na te streven en die groei ten dienste te stellen van een in alle opzichten duurzame toekomst. Het is een overheid die er nadrukkelijk is voor juist die mensen die zich zonder die overheid maar moeilijke staande houden.